20190824 – Star Wars : the Mandalorian trailer

https://youtu.be/aOC8E8z_ifw